ashtad-white

برنامه های جنبی

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن یانش‌وران مانتره طرح همدلی «اهدای خون،اهدای زندگی» را برگزار می‌‌کند.

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن یانش‌وران مانتره طرح همدلی «اهدای خون،اهدای زندگی» را برگزار می‌‌کند. زرتشتیان یزد همانند سالیان گذشته که میزان اهدای خون در ماه رمضان کاهش می‌یابد

ادامه خبر...