ashtad-white

پانزدهمین اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی پانزدهمین اردوی کنکوری های زرتشتی، این رویداد شهریور ماه ١۴٠٢ در باغ وقفی شیراز توسط انجمن یانش وران مانتره برگزار می شود.
شایان ذکر است نام نویسی این رویداد در امرداد ماه ١۴٠٢ از طریق وب سایت رسمی انجمن یانش وران مانتره می باشد و اطلاعات تکمیلی نیز متعاقباً اعلام می‌گردد.