ashtad-white

گزارش تصویری گهنبار چهره میدیوزرم گاه

انجمن یانش وران مانتره، جمعه ۸ اردیبهشت برابر با روز آذر ایزد و همزمان با گهنبار چهره میدیوزرم گاه، به منظور تندرستی جوانان و همکیشان، در دربهمر قاسم آباد مراسم گهنبار خوانی را برگزار نمود: