ashtad-white

جشن معرفی دانشجویان

جشن معرفی دانشجویان زرتشتی

انجمن یانش وران مانتره در نظر دارد جشن معرفی دانشجویان زرتشتی راپنج شنبه ۱۹ آبان ماه در سالن نرسی آباد برگزار کند. این برنامه از ساعت ۱۸:۳۰پسین آغاز می شود.دانشجویان

ادامه خبر...