ashtad-white

انجمن یانش وران مانتره پیک نیک نو دانشجویان زرتشتی را برگزار کرد

پیک نیک دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه جمعه ١٩ آبان ماه ١۴٠٢ در روستای مبارکه یزد برگزار شد
ابتدا برنامه با گاتها خوانی دوتن از نو دانشجویان، همتا خسرویانی و اشا مال گنجی آغاز شد
و با برنامه هایی مثل بازدید از روستای مبارکه، بازی گروهی و… ادامه یافت