ashtad-white

تولد انجمن یانش وران مانتره برگزار شد

انجمن یانش وران مانتره
تنها نهاد جوانان زرتشتی در استان یزد
ششم مهر ماه، بیست و سومین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت.
این برنامه در سالن نرسی آباد و با حضور گروهی از هموندان قدیمی و فعلی انجمن یانش وران مانتره برگزار شد.
گفتنی است نخستین نشست انجمن یانش وران مانتره همزمان با جشن مهرگان سال ۱۳۷۵ تشکیل شده که در نهايت با تلاش های بسیار جوانان در سال ١٣٧٩ انجمن خود را بنا نهادن
در آن زمان گروهی از شرکت کنندگان یزدی در همایش مانتره، گرد هم آمدند تا تشکیل دهنده یکی از حلقه های مفقوده جامعه زرتشتی یزد باشند و شکل دهنده نهادی باشند که جوانان در آن تصمیم می گیرند و در آن برای هم سن و سالانشان به فعالیت می پردازند.