ashtad-white

گزارش تصویری از گهنبار توجی در پانزدهمین اردوی کنکوری ها

انجمن یانش وران مانتره، گهنبار توجی را با همکاری انجمن زرتشتیان شیراز برگزار کرد.
این مراسم از پسین پنجشنبه ۹ شهریور ماه با اوستا خوانی موبد رستم خسرویانی در سالن اجتماعات باغ وقفی شیراز آغاز شد. سپس جناب آقای شهرام پوردهی از هموندان انجمن زرتشتیان شیراز به عنوان مجری، جناب آقای خسرو قدس فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز  را جهت سخنرانی دعوت نمود و جناب آقای خسرو قدس پیرامون همبستگی جوانان و همازوری سخنانی را ایراد فرمودند. همچنین جناب آقای سهراب خسرویانی در مورد نحوه ی چینش سفره گهنبار و امشاسپندان سخنرانی نمودند.
در پایان این گهنبار از باشندگان پذیرایی به عمل امد.
گفتنی است هزینه ی برگزاری این مراسم از دهش خیراندیش سلطان بهمرد کوکلری به نامگانه همسرش داریوش مهربان بوستانی تامین گردید است.

شایان ذکر است انجمن یانش وران مانتره این گهنبار را جهت حفظ و انتقال سنت های دیرینه به نسل جدید برای اولین بار در اردو کنکوری ها برگزار نموده و تمامی موارد آماده سازی این گهنبار توسط شرکت کنندگان اردو جهت یادگیری صورت گرفته است.

در ادامه تصاویری از این گهنبار را خواهید دید: