ashtad-white

انجمن یانش وران مانتره با همکاری کمسیون بانوان روز جهانی کودک را برگزار میکند

برنامه ویژه کودکان زرتشتی همراه با پیک نیک خانوادگی در روز آدینه به تاریخ ١۴ مهر ١۴٠٢ در پردیس مارکار یزد از ساعت ٨:٣٠ آغاز می شود.

خانواده‌های باشنده می‌توانند در صورت تمایل وسایل مورد نیاز پیک نیک را با خود به همراه داشته باشند.