ashtad-white

سمت اعضای هیئت مدیره گردش دهم انجمن یانش وران مانتره مشخص شدند

در پی انتخابات هئیت مدیره گردش دهم انجمن یانش وران مانتره سمت اعضای هیئت مدیره گردش دهم انجمن یانش وران مانتره در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ با نظارت آقای فرنام طهمورسی به عنوان بازرس جلسه مشخص گردید که به شرح زیر است:
آقای سپنتا رشیدی به عنوان دبیر انجمن یانش وران مانتره
خانم آناهید رادی به عنوان نائب دبیر انجمن یانش وران مانتره
خانم شیرین یزدان پناه به عنوان منشی انجمن یانش وران مانتره
آقای آرمان لریان به عنوان خزانه دار انجمن یانش وران مانتره
آقای پدرام نجمی به عنوان عضو فرد انجمن یانش وران مانتره

اعضای هیئت مدیره گردش دهم انجمن یانش وران مانتره