ی. شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۹

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

سمت اعضای هیئت مدیره گردش دهم انجمن یانش وران مانتره مشخص شدند

در پی انتخابات هئیت مدیره گردش دهم انجمن یانش وران مانتره سمت اعضای هیئت مدیره گردش دهم انجمن یانش وران مانتره در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ با نظارت آقای فرنام طهمورسی به عنوان بازرس جلسه مشخص گردید که به شرح زیر است:
آقای سپنتا رشیدی به عنوان دبیر انجمن یانش وران مانتره
خانم آناهید رادی به عنوان نائب دبیر انجمن یانش وران مانتره
خانم شیرین یزدان پناه به عنوان منشی انجمن یانش وران مانتره
آقای آرمان لریان به عنوان خزانه دار انجمن یانش وران مانتره
آقای پدرام نجمی به عنوان عضو فرد انجمن یانش وران مانتره

اعضای هیئت مدیره گردش دهم انجمن یانش وران مانتره