جام استعدادیابی اهنود

انجمن یانش وران مانتره مسابقات استعدادیابی اهنود را برگزار می کند. این مسابقات به صورت تخصصی در رشته والیبال و در رده های نوجوانان و مینی والیبال برگزار می شود.

مسابقات جام اهنود در تاریخ ١٧ تا ١٩ اسفند ماه ١۴٠١ در سالن سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار می شود و همچنین تاریخ ثبت نام این مسابقات از ١ تا ٣ اسفند ماه ١۴٠١ تنها از طریق سایت انجمن یانش وران مانتره به آدرس ashtad.ir/ahnavad صورت می پذیرد.

اخبار جام اهنود