ashtad-white

گزارش تصویری از گهنبار تندرستی و همازوری هموندان انجمن یانش وران مانتره

انجمن یانش وران مانتره، گهنبار تندرستی و همازوری هموندان این انجمن را برگزار کرد.
این مراسم از پسین جمعه ۱۱ آذر ماه با اوستا خوانی موبد بهروز نجمی در آتشکده یزد آغاز شد؛
گفتنی است این انجمن در نظر دارد مراسم های گهنبار خوانی را برای ترویج این مراسم زیبا و آشنایی جوانان با محله های متفاوت زرتشتی نشین،
هر سری از گهنبار ها را در دربمهر محله ای متفاوت از یزد برگزار نماید: