ashtad-white

آیین گاهنبار پایان سال در نخستین روز چهره همس پت میدیم گاه به همت هموندان انجمن یانش وران مانتره

آیین گاهنبار پایان سال در نخستین روز چهره همس پت میدیم گاه به همت هموندان انجمن یانش وران مانتره برگزار شد.

تصاویری از این مراسم که شنبه ۲۵ اسفند انجام شد را در ادامه مطلب ببینید: