س. شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۹

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

انجمن یانش وران مانتره تور یکروزه طبس را در ۱۳اردیبهشت ماه برگزار میکند.
زمان حرکت: پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ساعت ۲۳
زمان بازگشت:جمعه ۱۳ اردیبهشت ماه ساعت ۲۳
زمان نامنویسی:۸تا۱۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ الی ۲۱

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۳۵۳۶۲۳۷۰۷۳ تماس بگیرین