سیزدهمین اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور در باغ وقفی شیراز برگزار می شود

انجمن یانش وران مانتره برگزار می کند: سینا مژگانی، دبیر انجمن یانش وران مانتره از برگزاری سیزدهمین...

سیزدهمین دوره اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور

ثبت نام اردوی کنکوریها تمدید شد